Erinevus lehekülje "Esileht" redaktsioonide vahel

Allikas: Vooglaid.org
Jump to navigation Jump to search
 
1. rida: 1. rida:
<strong>MediaWiki tarkvara on paigaldatud.</strong>
+
<strong>Ülo Vooglaiu sõnaraamat</strong>
  
Vikitarkvara kasutamise kohta leiad lisateavet [https://www.mediawiki.org/wiki/Special:MyLanguage/Help:Contents kasutaja teatmikust].
+
Sõnastik
 
+
aated - kõlbelise käitumise alused
== Alustamine ==
+
abstraheerima - üldistama
* [https://www.mediawiki.org/wiki/Special:MyLanguage/Manual:Configuration_settings Häälestussätete loend]
+
abstraktsioon – mõtteline, teoreetiline üldistus
* [https://www.mediawiki.org/wiki/Special:MyLanguage/Manual:FAQ MediaWiki KKK]
+
adapteeruma - kohanema, kohastuma
* [https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/mediawiki-announce MediaWiki versiooniuuenduste postiloend]
+
adekvaatne - tegelikkusele vastav
* [https://www.mediawiki.org/wiki/Special:MyLanguage/Localisation#Translation_resources MediaWiki lokaliseerimine]
+
administratiivne - halduslik
* [https://www.mediawiki.org/wiki/Special:MyLanguage/Manual:Combating_spam Loe, kuidas vikis rämpspostitusi tõrjuda]
+
administratsioon - haldusaparaat
 +
affiliatsioon - südamlikkus, headus, inimlik hoolivus, humaansus, filantroop on samast tüvest
 +
ajurünnak - kollektiivne loomingu meetod kindlate reeglitega tunnetatud vastuolu põhjuste sõnastamiseks või uute lahenduste loomiseks rühma inimeste intensiivse mõtlemise ja koostöös tekkiva sünergia teel
 +
alateadvus - teadvuse läve taha jäävad psüühilised nähtused, mis mõjustavad indiviidi tegevust
 +
alltekst - ridade vahele peidetud mõte, mida adutakse intuitiivselt
 +
alternatiiv - võimalus valida vähemasti kahe võrreldava võimaluse vahel. Alternatiivi olemasolu on otsustamise vältimatu eeldus.
 +
alusülesanne - ülesanne, mille lahendamisega kujunevad eeldused pealisülesande lahendamiseks
 +
amet - ülesannete kompleks, mida isik täidab oma töökohal ja mille eest ta saab tasu
 +
ametialane ettevalmistus – ühiskondlikes seaduspärasustes orienteerumine, valmidus iseseisvalt otsustada ja vastutada, võime ette näha nii ohte kui võimalusi, tulemusi kui tagajärgi, tunnetada nii ühiskonna- kui kultuurikontekste
 +
ametkond - riiklik administratsioon, mis peab tagama riigis vertikaalse regulatsiooni
 +
ametnik - ametiasutuses töötaja, ametiisik
 +
amoraalne - ebamoraalne, kõlblusvastane
 +
anatoomia - organismi ja selle elundite ehitust uuriv teadus; organismi ja selle elundite ehitus
 +
analüüs - terviku algosadeks lahutav uurimine
 +
andmed  tunnetussüsteemi kaudu kogutavad algosad, mis muutuvad kasutatavaks/tähendust omavaks informatsiooniks vaid inimese peas vastava mõttemudeli (teooria) olemasolul, süsteemi(de) kontekstis
 +
anne – inimese sünnipärane eeldus, suurim rahvuslik rikkus. Väärindatud anne on talent.
 +
anoomia - sotsiaalne pinge, mis võib kujuneda kujutlusest, et norme pole või kahe teineteist välistava ülesande korraga täitmisel
 +
antipaatia - vastumeelsus, ebameeldivus, vastikus, alati vastastikune süvenev tunne
 +
apaatia - ükskõiksus, osavõtmatus ümbritseva suhtes
 +
areng - süsteemi täiustumise suunas toimuvate kvalitatiivsete üleminekute jada
 +
arvamus - veendumusel v. oletusel rajanev seisukoht, mõte, hinnang kellegi v. millegi suhtes
 +
asjatundja - konkreetses valdkonnas kompetentne inimene, kellel on välja kujunenud ettenägemise ja äratundmise võime
 +
asotsiaalne - ebaühiskondlik, ühistundeta; ühiskonna huve mittearvestav v. kahjustav; ühiskonna huve mittearvestav
 +
assimileeruma - samataoliseks muutuma, sarnastuma; ühte sulama. Liituma selliselt, et liituja loobub oma endisest kultuuriseosest ja võtab üle uued tavad, kombed, traditsioonid
 +
atestatsioon – ametlik hinnang eelnevalt kehtestatud kriteeriumite süsteemi alusel, eriti töötaja ametitegevuse, tema tööalaste võimete ja omaduste kohta
 +
autoriteet - staatuste kogum, mille alusel ühiskonna ja kultuuri kontekstis teised hindavad. Ootusi ületav käitumine tõstab inimese staatust, ootustele mittevastav langetab. Mitmes valdkonnas kõrge autoriteediga isikust kujuneb arvamusliider.
 +
avalikkus – üldsus; üldsusele teadaolev
 +
bakalaureuseõpe Bologna 3+2 õppesüsteemi esimene järk, mis magistriõppeta ei ole eraldi väärtuslik
 +
bürokraatia - ametlik asjaajamine, dokumentide käitlemine täpses kooskõlas kehtiva korraga; valitsemisele spetsialiseerunud kõrgem ametnikkond, üks põhjendamatu autoriteedistruktuuri püsimise alustala, teine on salastatatus.
 +
degenereeruma - manduma, alla käima, taandarenema
 +
demagoogia - võtete kogum inimeste teadlikuks eksitamiseks;rahva, inimeste poolehoiu taotlemine petlike lubaduste ning tõe moonutamisega, tõena näiv vale
 +
demograafia – statistika haru, andmetöötluse viis, mis ei ole teadus
 +
demokraatia - rahvavõim; poliitilise korra vorm, kus riigi valitsemine toimub valimiste protseduuriga valitud saadikute kaudu. Kultuuri ja hariduse funktsioon (objektiivne kaassõltuvus), mis on kallis ja kohmakas.
 +
depressioon – püsiv kurvameelsus, masendus, meeleolusurutis
 +
deprivaatsus - pinge, mis kujuneb, kui inimene ei suuda taluda seda, et teda ümbritsevad inimesed, kelle hulka ta arvas end kuuluvat, on järsku kadunud või selja pööranud
 +
determinatsioon - ettemääratus
 +
diaad - kahe subjekti suhe, dialoog
 +
dialektika - filosoofiline teadus vastandite ühtsusest, mille eelduseks on eristamine, väärtuseks (arusaamise eelduseks) kooskäsitlemine
 +
dialoog - kahekõne, kõnelus kahe v. mitme isiku vahel; vestlus, mõttevahetus
 +
didaktika - hariduse ja õpetamise teooria, õpetamisteadus
 +
diletant - küllaldase ettevalmistuseta asjaarmastaja; isik, kes pealiskaudselt ja küündimatult tegutseb.
 +
diskreetne - mittepidev, üksikväärtusi omav, ühene väärtus, mis ei muutu vaatepunkti muutudes
 +
dispositsioon - lähtekoht. Dispositsioonide süsteemist sõltub inimkäitumine.
 +
diskussioon - arutlus, vaidlus, arvamuste vahetamine
 +
dispuut - täpsete reeglite järgi korraldatud intensiivne väitlus
 +
dissident - teisitimõtleja
 +
distsipliin - korraaustus
 +
dünaamika - liikumine, arenemis- või muutumiskäik
 +
düsfunktsionaalne - taotlustega vastuolus
 +
edasisidestamine - oskus ette kujutada saavutamist vajavat tulemust ning otsuste ja nende täitmise protsesside jada selliselt, et iga protsessi tulemus sobib sisendiks järgmisele otsusele ja selle täitmise protsessile
 +
edu - soovitud seisund
 +
eeskuju - isik, nähtus, toimimisviis, ese vm., mida jäljendatakse, mille järgi käiakse v. mille järgi tuleks käia
 +
eesmärk - subjekti kujutlus tulevikust, mis tuleb saavutada konkreetseks tähtajaks ja mille saavutamiseks tuleb rakendada tahe pingutamiseks ning segavast loobumiseks
 +
eetika - teadus moraalist, kõlblusõpetus.
 +
efektiivsus - mõjusus, tõhusus, vajalikke tulemusi andev
 +
eksam – õppevorm varasemalt omandatud üksikute elementide süsteemiks põimimise oskuse tõestamiseks
 +
ekspert - mingi ala asjatundja. Kui omal jõudu ei ole, on odavam kutsuda nõunik või grupp eksperte, selle asemel et otsustamist aina edasi või tagasi lükata ning ebaõnnestunud otsuseid muudkui parandada ja varjata
 +
ekstrapoleerimine - nähtuse ühe osa jälgimisel tehtud järelduste laiendamine nähtuse teisele osale; üksikute näitajate põhjal aegridade tulevikuväärtusi arvutamine
 +
ekstreemne - äärmuslik
 +
ekvivalent - ese või suurus, millega teist, sama väärtusega eset või suurust saab asendada või väljendada
 +
element - isereguleeruva süsteemi algosa, milles peegeldub terviklik süsteem
 +
eliit - paremik, valituim osa
 +
elujõud - jõud elus tegutsemiseks, läbilöömiseks, toimetulemiseks; eluvõime, eluenergia
 +
elukaar - inimese elukäik sünnist surmani
 +
emigrant - kodumaalt lahkunu, väljarännanu; pagulane
 +
empaatia - inimese võime tunda teise inimese tundeid
 +
eneseanalüüs - oma iseloomu, võimete jms. analüüs
 +
erakond - ideoloogiline või poliitiline rühmitis
 +
eriala - teaduse, tehnika, kunsti vms. kitsam, suhteliselt kindlamini piiritletud ala; spetsiaalala, spetsialiteet
 +
eriarvamus - erinev, lahkuminev arvamus v. seisukoht mingis küsimuses
 +
eruditsioon - avar silmaring, haritus, õpetatus konteksti hoomamiseks
 +
eskapism - sotsiaalne pinge, kus väljapääsuks eelistatakse põgenemist
 +
fakt - see, mis tõesti on toimunud v. eksisteerinud, mis tõesti toimub v. eksisteerib, tõsiasi, tõik.
 +
fenomen - sotsiaalne, vaimne, psüühiline, füüsiline vms nähtus, nähtumus
 +
formaalne - vormist lähtuv, ametlik, paberlik
 +
fundamentaalne - põhiline, põhjapanev
 +
funktsionaalne – kaassõltuvuslik, talitluslik
 +
funktsionaalne kirjaoskus - inimese võime aru saada, kuidas elu kulgeb ja ühiskond toimib
 +
funktsioneerima - talitlema, toimima
 +
funktsioon - objektiivne kaassõltuvus, mille kaudu selgub olemus
 +
fülogenees - loom- ja taimorganismide rühmade jms, samuti elundite v. elundkondade, süsteemide, nähtuste, protsesside evolutsiooniline tekkimine ja arenemine,
 +
füsioloogia - õpetus terve inimese organismi ja selle alasüsteemide funktsioneerimisest, muutumisest ja arengust
 +
genees - teke, tekkelugu; areng, arengulugu
 +
generalist - mingi valdkonna spetsialist, kes suudab hoomata tervikut – süsteemi metasüsteemide süsteemis ja luua spetsialistidele koostööks vajalikud eeldused
 +
genotsiid - rahvuse või elanikkonna täielik v. massiline hävitamine rassilistel, rahvuslikel, usulistel vm. põhjustel
 +
haldamine - subjekti tähelepanu objekt, kui kõne all on materiaalsed väärtused. Haldamise vahendiks on hooldus, et saavutada otstarbekas kasutus.
 +
haridus - õppe, kasvatuse ja kogemuse ühtsus. Protsessina on haridus elukestev valmisolekute kujunemise jada. Nähtusena on haridus subjekti karakteristik, isiksuse arengutaseme näitaja, mis ei korreleeru kogutud diplomite hulgaga või õppeasutustes veedetud aastate arvuga.
 +
heuristika - uute teadmiste avastamise v. teadmiste omandamise võtted; neid käsitlev teadusharu
 +
hinnang - hindav arvamus, tähelepanekutel, vaatlustel v. ka statistikal põhinev otsustus millegi v. kellegi kohta. Kriteeriumite süsteemi olemasolu on eelduseks minevikus toimunu hindamiseks.
 +
hirm - erutusseisund, mida põhjustab selgesti tajutav oht, suur kartus
 +
histoloogia - teadus inim- ja loomorganismide kudedest, koeõpetus
 +
hoiak - käitumislaad, käitumine, olek.suhtumine, suhtumislaad.  Dispositsioonide süsteemi üks elemente
 +
humaansus - inimsus, inimväärikuse austamine, inimlikkus
 +
humanism – inimese ja inimväärse elu kõige olulisemaks eesmärgiks ja sihiks pidamine. Kui inimene on eesmärk, siis kõik muu on vahend inimväärse elu saavutamiseks.
 +
häbi – kultuurikontekstis kujunev tunne, sobimatust käitumisest, ebaväärikast teost, alandavast olukorrast tingitud hingepiin, tugev kohmetus-, kahetsus- v. rahulolematustunne, piinlikkus. Häbitundeta isik on sotsiaalne invaliid.
 +
hüpotees - mingi nähtuse seletamiseks esitatud tõestamata, ent ka kummutamata teaduslik oletus
 +
ideaal - ettekujutus millestki kättesaamatult täiuslikust, milleni jõudmisest olulisem on pidev püüdlus selle saavutamise suunas
 +
indentifitseerima - identsust kindlaks tegema, kedagi v. midagi kellenagi v. millenagi ära tundma
 +
identiteet – kultuuri funktsioon, samastumine mingi grupiga, teadmine endast sotsiaalseis olukordades ja suhetes; eneseteadvus
 +
ideoloogia - mitmesuguste ideede ja vaadete süsteem, hoiakute ideeline alus
 +
immigrant - mingile maale alatiseks või pikemaks ajaks elama asunu, sisserännanu
 +
immoraalne - moraali mitte tunnustav, moraaliväline
 +
individuaalsus - teat. isikule v. nähtusele iseloomulik omaduste kogum, isiku- v. omapära
 +
indiviid - elav süsteem, isend, üksikolend, individuaalsus, kes eristub aegruumis tegutsemise ja valgustatuse astme (intellektuaalse ja vaimse arengutaseme) järgi.
 +
infrastruktuur - piirkonna majanduslikuks arenguks ja ühiskonna heaoluks vajalik süsteem; ühiskonna funktsioneerimiseks vajalike füüsiliste ja organisatsiooniliste tegurite süsteem
 +
innovatsioon - sihiteadlik ja eesmärgipärane uuendus süsteemi funktsioneerimise muutmiseks
 +
institutsioon - majanduslik, riiklik, poliitiline, kunstiline või muu sotsiaalne korraldus või tava
 +
integreeruma - osadest tervikuks ühinema; integratsiooni läbi tegema, lõimuma. Liituma selliselt, et säilib endine kultuuriseos
 +
interaktsioon – subjektide vastastikune . seos käitumuslikul alusel
 +
interpretatsioon - tõlgendamine
 +
intuitsioon - eelneval kogemusel põhinev (ette)aimav, vaistlik tunnetus; tõe vaistliku tunnetuse võime. tunnetus, usaldusväärne tundlikkus, kõhutunne
 +
invariantne - muutumatuks jääv, samasugune
 +
iseregulatsioon – juhtimise kõrgeim tase, iseeneslik süsteemi toimimine, mille korraldav mõju pärineb süsteemist enesest
 +
isiksus – indiviidi sotsiaalne kvaliteet, inimese individuaalne olemus v. laad, tema käitumist määravate omaduste kogum
 +
juht - kultuurikontekstis (kirjutamata reeglite süsteemis) kujunev inimeste hinnang innustavale eeskujule, asjatundjast eestvedajale. Juhiks peetakse.
 +
juhtivtöötaja – ühiskonnaseostes (kirjutatud reeglite süsteemis) määratav formaalset otsustusõigust omav isik. Juhtivtöötajaks määratakse.
 +
jõukus - varakus, nii vaimne kui materiaalne rikkus
 +
kaitsemehhanism - organismi loomulik vastureaktsioon kahjulikele mõjudele
 +
karakteristik - iseloomulikud tunnused. Näiteks käsitledes elu kui sotsiaalset nähtust, tuleb arvesse võtta elu karakteristikuid: sisu ja vorm, laad ja stiil, tähtsus, tähendus jne
 +
karjäär - tõus teenistuses v. edu elus mingil alal. Karjäär ehk ametiredelil aina kõrgemale tõusmine sõltub inimeste võimekusest ületada ootusi, olla asjatundlik ja heasoovlik, toetav ja nõudlik eeskätt enda suhtes. Karjääri tehakse allumise ja täitmise, mitte juhtimise kaudu.
 +
kasvatus - kasvamise saatmine inimese arenguks eeldusi loova keskkonna (tegurite süsteemi) loomise ja hoidmise läbi.
 +
kausaalne - põhjuslik
 +
keel - inimese olulisim suhtlemisvahend, mõtete ja tunnete vahendaja. Keel ei ole ainult ema- või võõrkeel. Keeleks saab lugeda ka kõikvõimalikke märkide ja sümbolite süsteeme – kehakeel, liiklusmärgid, arvutikeeled jne. Keel ei suhtle – suhtleb inimene kui keele ja meele ühtsus.
 +
keskkond - –kõik, mis inimest ümbritseb ja millel on inimestele tähtsus ja tähendus. Keskkonna kui süsteemi alasüsteemid on materiaalne keskkond (loodus,- tehis- ja füüsiline), mittemateriaalne keskkond (vaimne, sotsiaalne ja psüühiline), virtuaalne keskkond (suuline, kirjalik, elektrooniline). Adekvaatne inimene tegutseb tänu keskkonnale seda luues ja parendades, mitte keskkonna arvelt.
 +
kirjeldus - mingi eseme, isiku, looma, nähtuse, sündmuse v. olukorra olulisemate tunnuste ülevaatlik esitus suuliselt v. kirjalikult
 +
klassifitseerima – viie reegli alusel (kogu hulga hõlmatus, kindla muutumatu aluse põhjal, elemendid peavad üksteist välistama, eristavaks tunnuseks ei tohi olla kõikide elementide sarnane osa, samm või abstraheerimise aste peab olema võrdne)klassidesse jaotama, liigitama; teat. klassi paigutama
 +
kodakondne - riigi elanikkonda kuuluv isik, kel on selle riigi põhiseaduses ettenähtud õigused ja kohustused
 +
kodanik - patrioot ja kes suudab ja tahab hoida oma kodu, kodumaad, riiki ja rahvast, ühiskonda ja kultuuri
 +
kodanikutunne – ühiskonna- ja kultuuriteadvus, oma kodumaa seisukohtadelt lähtumine elunähtuste hindamisel ja käsitlemisel
 +
kodanikuühiskond - inimeste omaalgatuslik koostöö oma huvide järgimiseks ning avalike asjade arutamises ja otsustamises osalemiseks; seda koostööd võimaldavad institutsioonid ja ühendused
 +
kodumaa - maa, riik, kust keegi on pärit v. mille kodakondne ta on.
 +
kogemus - kogemust saab omandada vaid isikliku läbielamise teel, kui midagi õnnestub või äpardub.Kogemustega kujuneb ettenägemise ja äratundmise võime, kui subjekt on võimeline praktikas läbi elatu läbi analüüsima ja mõtestama.
 +
kognitiivne dissonants - tunnetuslik ebakõla  on psüühiline pinge, mis tekib teadliku mittenormatiivse käitumise tagajärjel inimese hirmust langenud staatuse ees (staatus tekib teiste inimeste silmade läbi) Tunnetusliku ebakõla leevendamiseks võib inimene siiralt andeks paluda. Või varjama, ilustama ja valetama asuda.
 +
kohtlema - kui üks või mõlemad vestluse pooled käsitlevad teist manipuleerimise objektina (mitte subjektina), kelle arvamus ei ole oluline ning kelle suhtes soovitakse üleolekut kohaldada
 +
kohusetunne - oma kohuse, kohustuste tunnetus, mis kujuneb läbi kasvatuse
 +
kohustus - ülesanne, toiming vms., mis kaasneb ametikoha, formaalse positsiooni või otsustusõigusega. Kohustus vastutada õiguste kasutamisest tekkivate tulemuste ja tagajärgede eest.
 +
komme - ühiskonnale v. paikkonnale omane pärimuslik käitumisviis v. mingi sündmusega seotud tavakohane toiming, käitumise stereotüübid vastavalt kultuuri ja ühiskonna kontekstidele – arusaam sellest, kuidas on kohane käituda mingis olukorras ja situatsioonis
 +
kommunikatsioon -  suhtlus subjektide vahel, mille eelduseks on vajalikud keel ja meel, toon ja tempo, aeg ja ruum, usk ja usaldus,
 +
paatiline seos (vähemalt sümpaatia, empaatia, kompaatia), tunded
 +
ja mõtted, väärtused ja normid, müüdid ja tabud, voorused. Kommunikatsioon ja interaktsioon koosmõjus moodustavad suhtlemise.
 +
Kompaatia - võime kaasa tunda teise muredele ja rõõmudele. Sügavate tunnete jagamine on vahend nende tunnete kordistamiseks – rõõm ja õnnetunne on kordades suuremad ja mure kordades väiksem.
 +
Kompenseerima - hüvitama, heaks tegema
 +
kompetentsus - asjatundlikkus, pädevus. Kompetentsuse moodustavad kvalifikatsiooni (teadmised+informeeritus+kogemus), motivatsiooni ja orientatsiooni ühtsus. Samuti ametialase, kutsealase ja erialase ettevalmistuse ühtsus.
 +
komplekssus - mitmest osast koosnev, mitut ala haarav; mitmeti rakendatav, kasutatav vms; Süsteemi käsitlus võimalikult paljudest vaatepunktidest ning nii dialektilistes kui ka trialektilistes seostes
 +
kompromiss - vastastikuse järeleandmisega saavutatud kokkulepe, kus mõlemad pooled on osaliselt või täielikult loobunud esialgsetest nõuetest.
 +
konflikt - kokkupõrge, lahkheli vastandlike, erinevate seisukohtade, arvamuste v. vastandliku olemuse pinnal
 +
konformsus sotsiaalsete standarditega kohanemus, muganemus; pinge, mis võib tekkida ühiskonnas, kui inimesed ei söanda olla iseseisvad ja tahavad käituda nagu keegi teine, püüavad mitte erineda

Redaktsioon: 14. mai 2020, kell 14:22

Ülo Vooglaiu sõnaraamat

Sõnastik aated - kõlbelise käitumise alused abstraheerima - üldistama abstraktsioon – mõtteline, teoreetiline üldistus adapteeruma - kohanema, kohastuma adekvaatne - tegelikkusele vastav administratiivne - halduslik administratsioon - haldusaparaat affiliatsioon - südamlikkus, headus, inimlik hoolivus, humaansus, filantroop on samast tüvest ajurünnak - kollektiivne loomingu meetod kindlate reeglitega tunnetatud vastuolu põhjuste sõnastamiseks või uute lahenduste loomiseks rühma inimeste intensiivse mõtlemise ja koostöös tekkiva sünergia teel alateadvus - teadvuse läve taha jäävad psüühilised nähtused, mis mõjustavad indiviidi tegevust alltekst - ridade vahele peidetud mõte, mida adutakse intuitiivselt alternatiiv - võimalus valida vähemasti kahe võrreldava võimaluse vahel. Alternatiivi olemasolu on otsustamise vältimatu eeldus. alusülesanne - ülesanne, mille lahendamisega kujunevad eeldused pealisülesande lahendamiseks amet - ülesannete kompleks, mida isik täidab oma töökohal ja mille eest ta saab tasu ametialane ettevalmistus – ühiskondlikes seaduspärasustes orienteerumine, valmidus iseseisvalt otsustada ja vastutada, võime ette näha nii ohte kui võimalusi, tulemusi kui tagajärgi, tunnetada nii ühiskonna- kui kultuurikontekste ametkond - riiklik administratsioon, mis peab tagama riigis vertikaalse regulatsiooni ametnik - ametiasutuses töötaja, ametiisik amoraalne - ebamoraalne, kõlblusvastane anatoomia - organismi ja selle elundite ehitust uuriv teadus; organismi ja selle elundite ehitus analüüs - terviku algosadeks lahutav uurimine andmed tunnetussüsteemi kaudu kogutavad algosad, mis muutuvad kasutatavaks/tähendust omavaks informatsiooniks vaid inimese peas vastava mõttemudeli (teooria) olemasolul, süsteemi(de) kontekstis anne – inimese sünnipärane eeldus, suurim rahvuslik rikkus. Väärindatud anne on talent. anoomia - sotsiaalne pinge, mis võib kujuneda kujutlusest, et norme pole või kahe teineteist välistava ülesande korraga täitmisel antipaatia - vastumeelsus, ebameeldivus, vastikus, alati vastastikune süvenev tunne apaatia - ükskõiksus, osavõtmatus ümbritseva suhtes areng - süsteemi täiustumise suunas toimuvate kvalitatiivsete üleminekute jada arvamus - veendumusel v. oletusel rajanev seisukoht, mõte, hinnang kellegi v. millegi suhtes asjatundja - konkreetses valdkonnas kompetentne inimene, kellel on välja kujunenud ettenägemise ja äratundmise võime asotsiaalne - ebaühiskondlik, ühistundeta; ühiskonna huve mittearvestav v. kahjustav; ühiskonna huve mittearvestav assimileeruma - samataoliseks muutuma, sarnastuma; ühte sulama. Liituma selliselt, et liituja loobub oma endisest kultuuriseosest ja võtab üle uued tavad, kombed, traditsioonid atestatsioon – ametlik hinnang eelnevalt kehtestatud kriteeriumite süsteemi alusel, eriti töötaja ametitegevuse, tema tööalaste võimete ja omaduste kohta autoriteet - staatuste kogum, mille alusel ühiskonna ja kultuuri kontekstis teised hindavad. Ootusi ületav käitumine tõstab inimese staatust, ootustele mittevastav langetab. Mitmes valdkonnas kõrge autoriteediga isikust kujuneb arvamusliider. avalikkus – üldsus; üldsusele teadaolev bakalaureuseõpe Bologna 3+2 õppesüsteemi esimene järk, mis magistriõppeta ei ole eraldi väärtuslik bürokraatia - ametlik asjaajamine, dokumentide käitlemine täpses kooskõlas kehtiva korraga; valitsemisele spetsialiseerunud kõrgem ametnikkond, üks põhjendamatu autoriteedistruktuuri püsimise alustala, teine on salastatatus. degenereeruma - manduma, alla käima, taandarenema demagoogia - võtete kogum inimeste teadlikuks eksitamiseks;rahva, inimeste poolehoiu taotlemine petlike lubaduste ning tõe moonutamisega, tõena näiv vale demograafia – statistika haru, andmetöötluse viis, mis ei ole teadus demokraatia - rahvavõim; poliitilise korra vorm, kus riigi valitsemine toimub valimiste protseduuriga valitud saadikute kaudu. Kultuuri ja hariduse funktsioon (objektiivne kaassõltuvus), mis on kallis ja kohmakas. depressioon – püsiv kurvameelsus, masendus, meeleolusurutis deprivaatsus - pinge, mis kujuneb, kui inimene ei suuda taluda seda, et teda ümbritsevad inimesed, kelle hulka ta arvas end kuuluvat, on järsku kadunud või selja pööranud determinatsioon - ettemääratus diaad - kahe subjekti suhe, dialoog dialektika - filosoofiline teadus vastandite ühtsusest, mille eelduseks on eristamine, väärtuseks (arusaamise eelduseks) kooskäsitlemine dialoog - kahekõne, kõnelus kahe v. mitme isiku vahel; vestlus, mõttevahetus didaktika - hariduse ja õpetamise teooria, õpetamisteadus diletant - küllaldase ettevalmistuseta asjaarmastaja; isik, kes pealiskaudselt ja küündimatult tegutseb. diskreetne - mittepidev, üksikväärtusi omav, ühene väärtus, mis ei muutu vaatepunkti muutudes dispositsioon - lähtekoht. Dispositsioonide süsteemist sõltub inimkäitumine. diskussioon - arutlus, vaidlus, arvamuste vahetamine dispuut - täpsete reeglite järgi korraldatud intensiivne väitlus dissident - teisitimõtleja distsipliin - korraaustus dünaamika - liikumine, arenemis- või muutumiskäik düsfunktsionaalne - taotlustega vastuolus edasisidestamine - oskus ette kujutada saavutamist vajavat tulemust ning otsuste ja nende täitmise protsesside jada selliselt, et iga protsessi tulemus sobib sisendiks järgmisele otsusele ja selle täitmise protsessile edu - soovitud seisund eeskuju - isik, nähtus, toimimisviis, ese vm., mida jäljendatakse, mille järgi käiakse v. mille järgi tuleks käia eesmärk - subjekti kujutlus tulevikust, mis tuleb saavutada konkreetseks tähtajaks ja mille saavutamiseks tuleb rakendada tahe pingutamiseks ning segavast loobumiseks eetika - teadus moraalist, kõlblusõpetus. efektiivsus - mõjusus, tõhusus, vajalikke tulemusi andev eksam – õppevorm varasemalt omandatud üksikute elementide süsteemiks põimimise oskuse tõestamiseks ekspert - mingi ala asjatundja. Kui omal jõudu ei ole, on odavam kutsuda nõunik või grupp eksperte, selle asemel et otsustamist aina edasi või tagasi lükata ning ebaõnnestunud otsuseid muudkui parandada ja varjata ekstrapoleerimine - nähtuse ühe osa jälgimisel tehtud järelduste laiendamine nähtuse teisele osale; üksikute näitajate põhjal aegridade tulevikuväärtusi arvutamine ekstreemne - äärmuslik ekvivalent - ese või suurus, millega teist, sama väärtusega eset või suurust saab asendada või väljendada element - isereguleeruva süsteemi algosa, milles peegeldub terviklik süsteem eliit - paremik, valituim osa elujõud - jõud elus tegutsemiseks, läbilöömiseks, toimetulemiseks; eluvõime, eluenergia elukaar - inimese elukäik sünnist surmani emigrant - kodumaalt lahkunu, väljarännanu; pagulane empaatia - inimese võime tunda teise inimese tundeid eneseanalüüs - oma iseloomu, võimete jms. analüüs erakond - ideoloogiline või poliitiline rühmitis eriala - teaduse, tehnika, kunsti vms. kitsam, suhteliselt kindlamini piiritletud ala; spetsiaalala, spetsialiteet eriarvamus - erinev, lahkuminev arvamus v. seisukoht mingis küsimuses eruditsioon - avar silmaring, haritus, õpetatus konteksti hoomamiseks eskapism - sotsiaalne pinge, kus väljapääsuks eelistatakse põgenemist fakt - see, mis tõesti on toimunud v. eksisteerinud, mis tõesti toimub v. eksisteerib, tõsiasi, tõik. fenomen - sotsiaalne, vaimne, psüühiline, füüsiline vms nähtus, nähtumus formaalne - vormist lähtuv, ametlik, paberlik fundamentaalne - põhiline, põhjapanev funktsionaalne – kaassõltuvuslik, talitluslik funktsionaalne kirjaoskus - inimese võime aru saada, kuidas elu kulgeb ja ühiskond toimib funktsioneerima - talitlema, toimima funktsioon - objektiivne kaassõltuvus, mille kaudu selgub olemus fülogenees - loom- ja taimorganismide rühmade jms, samuti elundite v. elundkondade, süsteemide, nähtuste, protsesside evolutsiooniline tekkimine ja arenemine, füsioloogia - õpetus terve inimese organismi ja selle alasüsteemide funktsioneerimisest, muutumisest ja arengust genees - teke, tekkelugu; areng, arengulugu generalist - mingi valdkonna spetsialist, kes suudab hoomata tervikut – süsteemi metasüsteemide süsteemis ja luua spetsialistidele koostööks vajalikud eeldused genotsiid - rahvuse või elanikkonna täielik v. massiline hävitamine rassilistel, rahvuslikel, usulistel vm. põhjustel haldamine - subjekti tähelepanu objekt, kui kõne all on materiaalsed väärtused. Haldamise vahendiks on hooldus, et saavutada otstarbekas kasutus. haridus - õppe, kasvatuse ja kogemuse ühtsus. Protsessina on haridus elukestev valmisolekute kujunemise jada. Nähtusena on haridus subjekti karakteristik, isiksuse arengutaseme näitaja, mis ei korreleeru kogutud diplomite hulgaga või õppeasutustes veedetud aastate arvuga. heuristika - uute teadmiste avastamise v. teadmiste omandamise võtted; neid käsitlev teadusharu hinnang - hindav arvamus, tähelepanekutel, vaatlustel v. ka statistikal põhinev otsustus millegi v. kellegi kohta. Kriteeriumite süsteemi olemasolu on eelduseks minevikus toimunu hindamiseks. hirm - erutusseisund, mida põhjustab selgesti tajutav oht, suur kartus histoloogia - teadus inim- ja loomorganismide kudedest, koeõpetus hoiak - käitumislaad, käitumine, olek.suhtumine, suhtumislaad. Dispositsioonide süsteemi üks elemente humaansus - inimsus, inimväärikuse austamine, inimlikkus humanism – inimese ja inimväärse elu kõige olulisemaks eesmärgiks ja sihiks pidamine. Kui inimene on eesmärk, siis kõik muu on vahend inimväärse elu saavutamiseks. häbi – kultuurikontekstis kujunev tunne, sobimatust käitumisest, ebaväärikast teost, alandavast olukorrast tingitud hingepiin, tugev kohmetus-, kahetsus- v. rahulolematustunne, piinlikkus. Häbitundeta isik on sotsiaalne invaliid. hüpotees - mingi nähtuse seletamiseks esitatud tõestamata, ent ka kummutamata teaduslik oletus ideaal - ettekujutus millestki kättesaamatult täiuslikust, milleni jõudmisest olulisem on pidev püüdlus selle saavutamise suunas indentifitseerima - identsust kindlaks tegema, kedagi v. midagi kellenagi v. millenagi ära tundma identiteet – kultuuri funktsioon, samastumine mingi grupiga, teadmine endast sotsiaalseis olukordades ja suhetes; eneseteadvus ideoloogia - mitmesuguste ideede ja vaadete süsteem, hoiakute ideeline alus immigrant - mingile maale alatiseks või pikemaks ajaks elama asunu, sisserännanu immoraalne - moraali mitte tunnustav, moraaliväline individuaalsus - teat. isikule v. nähtusele iseloomulik omaduste kogum, isiku- v. omapära indiviid - elav süsteem, isend, üksikolend, individuaalsus, kes eristub aegruumis tegutsemise ja valgustatuse astme (intellektuaalse ja vaimse arengutaseme) järgi. infrastruktuur - piirkonna majanduslikuks arenguks ja ühiskonna heaoluks vajalik süsteem; ühiskonna funktsioneerimiseks vajalike füüsiliste ja organisatsiooniliste tegurite süsteem innovatsioon - sihiteadlik ja eesmärgipärane uuendus süsteemi funktsioneerimise muutmiseks institutsioon - majanduslik, riiklik, poliitiline, kunstiline või muu sotsiaalne korraldus või tava integreeruma - osadest tervikuks ühinema; integratsiooni läbi tegema, lõimuma. Liituma selliselt, et säilib endine kultuuriseos interaktsioon – subjektide vastastikune . seos käitumuslikul alusel interpretatsioon - tõlgendamine intuitsioon - eelneval kogemusel põhinev (ette)aimav, vaistlik tunnetus; tõe vaistliku tunnetuse võime. tunnetus, usaldusväärne tundlikkus, kõhutunne invariantne - muutumatuks jääv, samasugune iseregulatsioon – juhtimise kõrgeim tase, iseeneslik süsteemi toimimine, mille korraldav mõju pärineb süsteemist enesest isiksus – indiviidi sotsiaalne kvaliteet, inimese individuaalne olemus v. laad, tema käitumist määravate omaduste kogum juht - kultuurikontekstis (kirjutamata reeglite süsteemis) kujunev inimeste hinnang innustavale eeskujule, asjatundjast eestvedajale. Juhiks peetakse. juhtivtöötaja – ühiskonnaseostes (kirjutatud reeglite süsteemis) määratav formaalset otsustusõigust omav isik. Juhtivtöötajaks määratakse. jõukus - varakus, nii vaimne kui materiaalne rikkus kaitsemehhanism - organismi loomulik vastureaktsioon kahjulikele mõjudele karakteristik - iseloomulikud tunnused. Näiteks käsitledes elu kui sotsiaalset nähtust, tuleb arvesse võtta elu karakteristikuid: sisu ja vorm, laad ja stiil, tähtsus, tähendus jne karjäär - tõus teenistuses v. edu elus mingil alal. Karjäär ehk ametiredelil aina kõrgemale tõusmine sõltub inimeste võimekusest ületada ootusi, olla asjatundlik ja heasoovlik, toetav ja nõudlik eeskätt enda suhtes. Karjääri tehakse allumise ja täitmise, mitte juhtimise kaudu. kasvatus - kasvamise saatmine inimese arenguks eeldusi loova keskkonna (tegurite süsteemi) loomise ja hoidmise läbi. kausaalne - põhjuslik keel - inimese olulisim suhtlemisvahend, mõtete ja tunnete vahendaja. Keel ei ole ainult ema- või võõrkeel. Keeleks saab lugeda ka kõikvõimalikke märkide ja sümbolite süsteeme – kehakeel, liiklusmärgid, arvutikeeled jne. Keel ei suhtle – suhtleb inimene kui keele ja meele ühtsus. keskkond - –kõik, mis inimest ümbritseb ja millel on inimestele tähtsus ja tähendus. Keskkonna kui süsteemi alasüsteemid on materiaalne keskkond (loodus,- tehis- ja füüsiline), mittemateriaalne keskkond (vaimne, sotsiaalne ja psüühiline), virtuaalne keskkond (suuline, kirjalik, elektrooniline). Adekvaatne inimene tegutseb tänu keskkonnale seda luues ja parendades, mitte keskkonna arvelt. kirjeldus - mingi eseme, isiku, looma, nähtuse, sündmuse v. olukorra olulisemate tunnuste ülevaatlik esitus suuliselt v. kirjalikult klassifitseerima – viie reegli alusel (kogu hulga hõlmatus, kindla muutumatu aluse põhjal, elemendid peavad üksteist välistama, eristavaks tunnuseks ei tohi olla kõikide elementide sarnane osa, samm või abstraheerimise aste peab olema võrdne)klassidesse jaotama, liigitama; teat. klassi paigutama kodakondne - riigi elanikkonda kuuluv isik, kel on selle riigi põhiseaduses ettenähtud õigused ja kohustused kodanik - patrioot ja kes suudab ja tahab hoida oma kodu, kodumaad, riiki ja rahvast, ühiskonda ja kultuuri kodanikutunne – ühiskonna- ja kultuuriteadvus, oma kodumaa seisukohtadelt lähtumine elunähtuste hindamisel ja käsitlemisel kodanikuühiskond - inimeste omaalgatuslik koostöö oma huvide järgimiseks ning avalike asjade arutamises ja otsustamises osalemiseks; seda koostööd võimaldavad institutsioonid ja ühendused kodumaa - maa, riik, kust keegi on pärit v. mille kodakondne ta on. kogemus - kogemust saab omandada vaid isikliku läbielamise teel, kui midagi õnnestub või äpardub.Kogemustega kujuneb ettenägemise ja äratundmise võime, kui subjekt on võimeline praktikas läbi elatu läbi analüüsima ja mõtestama. kognitiivne dissonants - tunnetuslik ebakõla on psüühiline pinge, mis tekib teadliku mittenormatiivse käitumise tagajärjel inimese hirmust langenud staatuse ees (staatus tekib teiste inimeste silmade läbi) Tunnetusliku ebakõla leevendamiseks võib inimene siiralt andeks paluda. Või varjama, ilustama ja valetama asuda. kohtlema - kui üks või mõlemad vestluse pooled käsitlevad teist manipuleerimise objektina (mitte subjektina), kelle arvamus ei ole oluline ning kelle suhtes soovitakse üleolekut kohaldada kohusetunne - oma kohuse, kohustuste tunnetus, mis kujuneb läbi kasvatuse kohustus - ülesanne, toiming vms., mis kaasneb ametikoha, formaalse positsiooni või otsustusõigusega. Kohustus vastutada õiguste kasutamisest tekkivate tulemuste ja tagajärgede eest. komme - ühiskonnale v. paikkonnale omane pärimuslik käitumisviis v. mingi sündmusega seotud tavakohane toiming, käitumise stereotüübid vastavalt kultuuri ja ühiskonna kontekstidele – arusaam sellest, kuidas on kohane käituda mingis olukorras ja situatsioonis kommunikatsioon - suhtlus subjektide vahel, mille eelduseks on vajalikud keel ja meel, toon ja tempo, aeg ja ruum, usk ja usaldus, paatiline seos (vähemalt sümpaatia, empaatia, kompaatia), tunded ja mõtted, väärtused ja normid, müüdid ja tabud, voorused. Kommunikatsioon ja interaktsioon koosmõjus moodustavad suhtlemise. Kompaatia - võime kaasa tunda teise muredele ja rõõmudele. Sügavate tunnete jagamine on vahend nende tunnete kordistamiseks – rõõm ja õnnetunne on kordades suuremad ja mure kordades väiksem. Kompenseerima - hüvitama, heaks tegema kompetentsus - asjatundlikkus, pädevus. Kompetentsuse moodustavad kvalifikatsiooni (teadmised+informeeritus+kogemus), motivatsiooni ja orientatsiooni ühtsus. Samuti ametialase, kutsealase ja erialase ettevalmistuse ühtsus. komplekssus - mitmest osast koosnev, mitut ala haarav; mitmeti rakendatav, kasutatav vms; Süsteemi käsitlus võimalikult paljudest vaatepunktidest ning nii dialektilistes kui ka trialektilistes seostes kompromiss - vastastikuse järeleandmisega saavutatud kokkulepe, kus mõlemad pooled on osaliselt või täielikult loobunud esialgsetest nõuetest. konflikt - kokkupõrge, lahkheli vastandlike, erinevate seisukohtade, arvamuste v. vastandliku olemuse pinnal konformsus sotsiaalsete standarditega kohanemus, muganemus; pinge, mis võib tekkida ühiskonnas, kui inimesed ei söanda olla iseseisvad ja tahavad käituda nagu keegi teine, püüavad mitte erineda