Esileht

Allikas: Vooglaid.org
Jump to navigation Jump to search

Ülo Vooglaiu sõnaraamat


aated - kõlbelise käitumise alused

abstraheerima - üldistama

abstraktsioon – mõtteline, teoreetiline üldistus

adapteeruma - kohanema, kohastuma

adekvaatne - tegelikkusele vastav

administratiivne - halduslik

administratsioon - haldusaparaat

affiliatsioon - südamlikkus, headus, inimlik hoolivus, humaansus, filantroop on samast tüvest

ajurünnak - kollektiivne loomingu meetod kindlate reeglitega tunnetatud vastuolu põhjuste sõnastamiseks või uute lahenduste loomiseks rühma inimeste intensiivse mõtlemise ja koostöös tekkiva sünergia teel

alateadvus - teadvuse läve taha jäävad psüühilised nähtused, mis mõjustavad indiviidi tegevust

alltekst - ridade vahele peidetud mõte, mida adutakse intuitiivselt

alternatiiv - võimalus valida vähemasti kahe võrreldava võimaluse vahel. Alternatiivi olemasolu on otsustamise vältimatu eeldus.

alusülesanne - ülesanne, mille lahendamisega kujunevad eeldused pealisülesande lahendamiseks

amet - ülesannete kompleks, mida isik täidab oma töökohal ja mille eest ta saab tasu

ametialane ettevalmistus – ühiskondlikes seaduspärasustes orienteerumine, valmidus iseseisvalt otsustada ja vastutada, võime ette näha nii ohte kui võimalusi, tulemusi kui tagajärgi, tunnetada nii ühiskonna- kui kultuurikontekste

ametkond - riiklik administratsioon, mis peab tagama riigis vertikaalse regulatsiooni

ametnik - ametiasutuses töötaja, ametiisik

amoraalne - ebamoraalne, kõlblusvastane

anatoomia - organismi ja selle elundite ehitust uuriv teadus; organismi ja selle elundite ehitus

analüüs - terviku algosadeks lahutav uurimine

andmed tunnetussüsteemi kaudu kogutavad algosad, mis muutuvad kasutatavaks/tähendust omavaks informatsiooniks vaid inimese peas vastava mõttemudeli (teooria) olemasolul, süsteemi(de) kontekstis

anne – inimese sünnipärane eeldus, suurim rahvuslik rikkus. Väärindatud anne on talent.

anoomia - sotsiaalne pinge, mis võib kujuneda kujutlusest, et norme pole või kahe teineteist välistava ülesande korraga täitmisel

antipaatia - vastumeelsus, ebameeldivus, vastikus, alati vastastikune süvenev tunne

apaatia - ükskõiksus, osavõtmatus ümbritseva suhtes

areng - süsteemi täiustumise suunas toimuvate kvalitatiivsete üleminekute jada

arvamus - veendumusel v. oletusel rajanev seisukoht, mõte, hinnang kellegi v. millegi suhtes

asjatundja - konkreetses valdkonnas kompetentne inimene, kellel on välja kujunenud ettenägemise ja äratundmise võime

asotsiaalne - ebaühiskondlik, ühistundeta; ühiskonna huve mittearvestav v. kahjustav; ühiskonna huve mittearvestav

assimileeruma - samataoliseks muutuma, sarnastuma; ühte sulama. Liituma selliselt, et liituja loobub oma endisest kultuuriseosest ja võtab üle uued tavad, kombed, traditsioonid

atestatsioon – ametlik hinnang eelnevalt kehtestatud kriteeriumite süsteemi alusel, eriti töötaja ametitegevuse, tema tööalaste võimete ja omaduste kohta

autoriteet - staatuste kogum, mille alusel ühiskonna ja kultuuri kontekstis teised hindavad. Ootusi ületav käitumine tõstab inimese staatust, ootustele mittevastav langetab. Mitmes valdkonnas kõrge autoriteediga isikust kujuneb arvamusliider.

avalikkus – üldsus; üldsusele teadaolev

bakalaureuseõpe Bologna 3+2 õppesüsteemi esimene järk, mis magistriõppeta ei ole eraldi väärtuslik

bürokraatia - ametlik asjaajamine, dokumentide käitlemine täpses kooskõlas kehtiva korraga; valitsemisele spetsialiseerunud kõrgem ametnikkond, üks põhjendamatu autoriteedistruktuuri püsimise alustala, teine on salastatatus.

degenereeruma - manduma, alla käima, taandarenema

demagoogia - võtete kogum inimeste teadlikuks eksitamiseks;rahva, inimeste poolehoiu taotlemine petlike lubaduste ning tõe moonutamisega, tõena näiv vale

demograafia – statistika haru, andmetöötluse viis, mis ei ole teadus

demokraatia - rahvavõim; poliitilise korra vorm, kus riigi valitsemine toimub valimiste protseduuriga valitud saadikute kaudu. Kultuuri ja hariduse funktsioon (objektiivne kaassõltuvus), mis on kallis ja kohmakas.

depressioon – püsiv kurvameelsus, masendus, meeleolusurutis

deprivaatsus - pinge, mis kujuneb, kui inimene ei suuda taluda seda, et teda ümbritsevad inimesed, kelle hulka ta arvas end kuuluvat, on järsku kadunud või selja pööranud

determinatsioon - ettemääratus

diaad - kahe subjekti suhe, dialoog

dialektika - filosoofiline teadus vastandite ühtsusest, mille eelduseks on eristamine, väärtuseks (arusaamise eelduseks) kooskäsitlemine

dialoog - kahekõne, kõnelus kahe v. mitme isiku vahel; vestlus, mõttevahetus

didaktika - hariduse ja õpetamise teooria, õpetamisteadus

diletant - küllaldase ettevalmistuseta asjaarmastaja; isik, kes pealiskaudselt ja küündimatult tegutseb.

diskreetne - mittepidev, üksikväärtusi omav, ühene väärtus, mis ei muutu vaatepunkti muutudes

dispositsioon - lähtekoht. Dispositsioonide süsteemist sõltub inimkäitumine.

diskussioon - arutlus, vaidlus, arvamuste vahetamine

dispuut - täpsete reeglite järgi korraldatud intensiivne väitlus

dissident - teisitimõtleja

distsipliin - korraaustus

dünaamika - liikumine, arenemis- või muutumiskäik

düsfunktsionaalne - taotlustega vastuolus

edasisidestamine - oskus ette kujutada saavutamist vajavat tulemust ning otsuste ja nende täitmise protsesside jada selliselt, et iga protsessi tulemus sobib sisendiks järgmisele otsusele ja selle täitmise protsessile edu - soovitud seisund

eeskuju - isik, nähtus, toimimisviis, ese vm., mida jäljendatakse, mille järgi käiakse v. mille järgi tuleks käia

eesmärk - subjekti kujutlus tulevikust, mis tuleb saavutada konkreetseks tähtajaks ja mille saavutamiseks tuleb rakendada tahe pingutamiseks ning segavast loobumiseks

eetika - teadus moraalist, kõlblusõpetus

efektiivsus - mõjusus, tõhusus, vajalikke tulemusi andev

eksam – õppevorm varasemalt omandatud üksikute elementide süsteemiks põimimise oskuse tõestamiseks

ekspert - mingi ala asjatundja. Kui omal jõudu ei ole, on odavam kutsuda nõunik või grupp eksperte, selle asemel et otsustamist aina edasi või tagasi lükata ning ebaõnnestunud otsuseid muudkui parandada ja varjata

ekstrapoleerimine - nähtuse ühe osa jälgimisel tehtud järelduste laiendamine nähtuse teisele osale; üksikute näitajate põhjal aegridade tulevikuväärtusi arvutamine

ekstreemne - äärmuslik

ekvivalent - ese või suurus, millega teist, sama väärtusega eset või suurust saab asendada või väljendada

element - isereguleeruva süsteemi algosa, milles peegeldub terviklik süsteem

eliit - paremik, valituim osa

elujõud - jõud elus tegutsemiseks, läbilöömiseks, toimetulemiseks; eluvõime, eluenergia

elukaar - inimese elukäik sünnist surmani

emigrant - kodumaalt lahkunu, väljarännanu; pagulane

empaatia - inimese võime tunda teise inimese tundeid

eneseanalüüs - oma iseloomu, võimete jms. analüüs

erakond - ideoloogiline või poliitiline rühmitis

eriala - teaduse, tehnika, kunsti vms. kitsam, suhteliselt kindlamini piiritletud ala; spetsiaalala, spetsialiteet

eriarvamus - erinev, lahkuminev arvamus v. seisukoht mingis küsimuses

eruditsioon - avar silmaring, haritus, õpetatus konteksti hoomamiseks

eskapism - sotsiaalne pinge, kus väljapääsuks eelistatakse põgenemist

fakt - see, mis tõesti on toimunud v. eksisteerinud, mis tõesti toimub v. eksisteerib, tõsiasi, tõik.

fenomen - sotsiaalne, vaimne, psüühiline, füüsiline vms nähtus, nähtumus

formaalne - vormist lähtuv, ametlik, paberlik

fundamentaalne - põhiline, põhjapanev

funktsionaalne – kaassõltuvuslik, talitluslik

funktsionaalne kirjaoskus - inimese võime aru saada, kuidas elu kulgeb ja ühiskond toimib

funktsioneerima - talitlema, toimima

funktsioon - objektiivne kaassõltuvus, mille kaudu selgub olemus

fülogenees - loom- ja taimorganismide rühmade jms, samuti elundite v. elundkondade, süsteemide, nähtuste, protsesside evolutsiooniline tekkimine ja arenemine

füsioloogia - õpetus terve inimese organismi ja selle alasüsteemide funktsioneerimisest, muutumisest ja arengust

genees - teke, tekkelugu; areng, arengulugu

generalist - mingi valdkonna spetsialist, kes suudab hoomata tervikut – süsteemi metasüsteemide süsteemis ja luua spetsialistidele koostööks vajalikud eeldused

genotsiid - rahvuse või elanikkonna täielik v. massiline hävitamine rassilistel, rahvuslikel, usulistel vm. põhjustel

haldamine - subjekti tähelepanu objekt, kui kõne all on materiaalsed väärtused. Haldamise vahendiks on hooldus, et saavutada otstarbekas kasutus.

haridus - õppe, kasvatuse ja kogemuse ühtsus. Protsessina on haridus elukestev valmisolekute kujunemise jada. Nähtusena on haridus subjekti karakteristik, isiksuse arengutaseme näitaja, mis ei korreleeru kogutud diplomite hulgaga või õppeasutustes veedetud aastate arvuga.

heuristika - uute teadmiste avastamise v. teadmiste omandamise võtted; neid käsitlev teadusharu

hinnang - hindav arvamus, tähelepanekutel, vaatlustel v. ka statistikal põhinev otsustus millegi v. kellegi kohta. Kriteeriumite süsteemi olemasolu on eelduseks minevikus toimunu hindamiseks.

hirm - erutusseisund, mida põhjustab selgesti tajutav oht, suur kartus

histoloogia - teadus inim- ja loomorganismide kudedest, koeõpetus

hoiak - käitumislaad, käitumine, olek.suhtumine, suhtumislaad. Dispositsioonide süsteemi üks elemente

humaansus - inimsus, inimväärikuse austamine, inimlikkus

humanism – inimese ja inimväärse elu kõige olulisemaks eesmärgiks ja sihiks pidamine. Kui inimene on eesmärk, siis kõik muu on vahend inimväärse elu saavutamiseks.

häbi – kultuurikontekstis kujunev tunne, sobimatust käitumisest, ebaväärikast teost, alandavast olukorrast tingitud hingepiin, tugev kohmetus-, kahetsus- v. rahulolematustunne, piinlikkus. Häbitundeta isik on sotsiaalne invaliid.

hüpotees - mingi nähtuse seletamiseks esitatud tõestamata, ent ka kummutamata teaduslik oletus

ideaal - ettekujutus millestki kättesaamatult täiuslikust, milleni jõudmisest olulisem on pidev püüdlus selle saavutamise suunas

indentifitseerima - identsust kindlaks tegema, kedagi v. midagi kellenagi v. millenagi ära tundma

identiteet – kultuuri funktsioon, samastumine mingi grupiga, teadmine endast sotsiaalseis olukordades ja suhetes; eneseteadvus

ideoloogia - mitmesuguste ideede ja vaadete süsteem, hoiakute ideeline alus

immigrant - mingile maale alatiseks või pikemaks ajaks elama asunu, sisserännanu

immoraalne - moraali mitte tunnustav, moraaliväline

individuaalsus - teat. isikule v. nähtusele iseloomulik omaduste kogum, isiku- v. omapära

indiviid - elav süsteem, isend, üksikolend, individuaalsus, kes eristub aegruumis tegutsemise ja valgustatuse astme (intellektuaalse ja vaimse arengutaseme) järgi.

infrastruktuur - piirkonna majanduslikuks arenguks ja ühiskonna heaoluks vajalik süsteem; ühiskonna funktsioneerimiseks vajalike füüsiliste ja organisatsiooniliste tegurite süsteem

innovatsioon - sihiteadlik ja eesmärgipärane uuendus süsteemi funktsioneerimise muutmiseks

institutsioon - majanduslik, riiklik, poliitiline, kunstiline või muu sotsiaalne korraldus või tava

integreeruma - osadest tervikuks ühinema; integratsiooni läbi tegema, lõimuma. Liituma selliselt, et säilib endine kultuuriseos

interaktsioon – subjektide vastastikune . seos käitumuslikul alusel

interpretatsioon - tõlgendamine

intuitsioon - eelneval kogemusel põhinev (ette)aimav, vaistlik tunnetus; tõe vaistliku tunnetuse võime. tunnetus, usaldusväärne tundlikkus, kõhutunne

invariantne - muutumatuks jääv, samasugune

iseregulatsioon – juhtimise kõrgeim tase, iseeneslik süsteemi toimimine, mille korraldav mõju pärineb süsteemist enesest

isiksus – indiviidi sotsiaalne kvaliteet, inimese individuaalne olemus v. laad, tema käitumist määravate omaduste kogum

juht - kultuurikontekstis (kirjutamata reeglite süsteemis) kujunev inimeste hinnang innustavale eeskujule, asjatundjast eestvedajale. Juhiks peetakse.

juhtivtöötaja – ühiskonnaseostes (kirjutatud reeglite süsteemis) määratav formaalset otsustusõigust omav isik. Juhtivtöötajaks määratakse.

jõukus - varakus, nii vaimne kui materiaalne rikkus

kaitsemehhanism - organismi loomulik vastureaktsioon kahjulikele mõjudele

karakteristik - iseloomulikud tunnused. Näiteks käsitledes elu kui sotsiaalset nähtust, tuleb arvesse võtta elu karakteristikuid: sisu ja vorm, laad ja stiil, tähtsus, tähendus jne

karjäär - tõus teenistuses v. edu elus mingil alal. Karjäär ehk ametiredelil aina kõrgemale tõusmine sõltub inimeste võimekusest ületada ootusi, olla asjatundlik ja heasoovlik, toetav ja nõudlik eeskätt enda suhtes. Karjääri tehakse allumise ja täitmise, mitte juhtimise kaudu.

kasvatus - kasvamise saatmine inimese arenguks eeldusi loova keskkonna (tegurite süsteemi) loomise ja hoidmise läbi.

kausaalne - põhjuslik

keel - inimese olulisim suhtlemisvahend, mõtete ja tunnete vahendaja. Keel ei ole ainult ema- või võõrkeel. Keeleks saab lugeda ka kõikvõimalikke märkide ja sümbolite süsteeme – kehakeel, liiklusmärgid, arvutikeeled jne. Keel ei suhtle – suhtleb inimene kui keele ja meele ühtsus.

keskkond - –kõik, mis inimest ümbritseb ja millel on inimestele tähtsus ja tähendus. Keskkonna kui süsteemi alasüsteemid on materiaalne keskkond (loodus,- tehis- ja füüsiline), mittemateriaalne keskkond (vaimne, sotsiaalne ja psüühiline), virtuaalne keskkond (suuline, kirjalik, elektrooniline). Adekvaatne inimene tegutseb tänu keskkonnale seda luues ja parendades, mitte keskkonna arvelt.

kirjeldus - mingi eseme, isiku, looma, nähtuse, sündmuse v. olukorra olulisemate tunnuste ülevaatlik esitus suuliselt v. kirjalikult

klassifitseerima – viie reegli alusel (kogu hulga hõlmatus, kindla muutumatu aluse põhjal, elemendid peavad üksteist välistama, eristavaks tunnuseks ei tohi olla kõikide elementide sarnane osa, samm või abstraheerimise aste peab olema võrdne)klassidesse jaotama, liigitama; teat. klassi paigutama

kodakondne - riigi elanikkonda kuuluv isik, kel on selle riigi põhiseaduses ettenähtud õigused ja kohustused

kodanik - patrioot ja kes suudab ja tahab hoida oma kodu, kodumaad, riiki ja rahvast, ühiskonda ja kultuuri

kodanikutunne – ühiskonna- ja kultuuriteadvus, oma kodumaa seisukohtadelt lähtumine elunähtuste hindamisel ja käsitlemisel

kodanikuühiskond - inimeste omaalgatuslik koostöö oma huvide järgimiseks ning avalike asjade arutamises ja otsustamises osalemiseks; seda koostööd võimaldavad institutsioonid ja ühendused

kodumaa - maa, riik, kust keegi on pärit v. mille kodakondne ta on

kogemus - kogemust saab omandada vaid isikliku läbielamise teel, kui midagi õnnestub või äpardub.Kogemustega kujuneb ettenägemise ja äratundmise võime, kui subjekt on võimeline praktikas läbi elatu läbi analüüsima ja mõtestama

kognitiivne dissonants - tunnetuslik ebakõla on psüühiline pinge, mis tekib teadliku mittenormatiivse käitumise tagajärjel inimese hirmust langenud staatuse ees (staatus tekib teiste inimeste silmade läbi) Tunnetusliku ebakõla leevendamiseks võib inimene siiralt andeks paluda. Või varjama, ilustama ja valetama asuda

kohtlema - kui üks või mõlemad vestluse pooled käsitlevad teist manipuleerimise objektina (mitte subjektina), kelle arvamus ei ole oluline ning kelle suhtes soovitakse üleolekut kohaldada

kohusetunne - oma kohuse, kohustuste tunnetus, mis kujuneb läbi kasvatuse

kohustus - ülesanne, toiming vms., mis kaasneb ametikoha, formaalse positsiooni või otsustusõigusega. Kohustus vastutada õiguste kasutamisest tekkivate tulemuste ja tagajärgede eest.

komme - ühiskonnale v. paikkonnale omane pärimuslik käitumisviis v. mingi sündmusega seotud tavakohane toiming, käitumise stereotüübid vastavalt kultuuri ja ühiskonna kontekstidele – arusaam sellest, kuidas on kohane käituda mingis olukorras ja situatsioonis

kommunikatsioon - suhtlus subjektide vahel, mille eelduseks on vajalikud keel ja meel, toon ja tempo, aeg ja ruum, usk ja usaldus, paatiline seos (vähemalt sümpaatia, empaatia, kompaatia), tunded ja mõtted, väärtused ja normid, müüdid ja tabud, voorused. Kommunikatsioon ja interaktsioon koosmõjus moodustavad suhtlemise.

Kompaatia - võime kaasa tunda teise muredele ja rõõmudele. Sügavate tunnete jagamine on vahend nende tunnete kordistamiseks – rõõm ja õnnetunne on kordades suuremad ja mure kordades väiksem.

Kompenseerima - hüvitama, heaks tegema

kompetentsus - asjatundlikkus, pädevus. Kompetentsuse moodustavad kvalifikatsiooni (teadmised+informeeritus+kogemus), motivatsiooni ja orientatsiooni ühtsus. Samuti ametialase, kutsealase ja erialase ettevalmistuse ühtsus.

komplekssus - mitmest osast koosnev, mitut ala haarav; mitmeti rakendatav, kasutatav vms; Süsteemi käsitlus võimalikult paljudest vaatepunktidest ning nii dialektilistes kui ka trialektilistes seostes

kompromiss - vastastikuse järeleandmisega saavutatud kokkulepe, kus mõlemad pooled on osaliselt või täielikult loobunud esialgsetest nõuetest.

konflikt - kokkupõrge, lahkheli vastandlike, erinevate seisukohtade, arvamuste v. vastandliku olemuse pinnal

konformsus sotsiaalsete standarditega kohanemus, muganemus; pinge, mis võib tekkida ühiskonnas, kui inimesed ei söanda olla iseseisvad ja tahavad käituda nagu keegi teine, püüavad mitte erineda