Ülo Vooglaid

Privaatsuspoliitika

 

Ülo Vooglaiu Kirjastus OÜ

reg.kood: 14568313

asukoht: Rapla maakond, Kohila vald, Pukamäe küla, Raja, 79852

tel: (+372) 635 0232

e-post: kirjastus@vooglaid.org

 

Kliendiandmete töötlemise põhimõtted

Käesolev dokument määratleb Ülo Vooglaiu Kirjastus OÜ (edaspidi Kirjastus) käsutuses olevate kliendiandmete töötlemise, selle eesmärgid, koosseisu ning salastatuse.

 

Kes on klient?

Isik, kes on astunud Kirjastusega lepingulisesse suhtesse e-poest kauba tellimisel.

 

Mis on kliendiandmed?

Kliendiandmed on igasugune info, mis on Kirjastusel oma kliendi kohta teada (nt kliendi nimi, kontaktandmed, tehingute andmed).

 

Mis on kliendiandmete töötlemine?

Kliendiandmete töötlemine on igasugune kliendiandmetega tehtav toiming (sh kliendiandmete kogumine, salvestamine, korrastamine, säilitamine, muutmine, avalikustamine, juurdepääsu võimaldamine kliendiandmetele, päringute ja väljavõtete tegemine, kasutamine, edastamine, ristkasutamine, ühendamine, sulgemine, kustutamine ja hävitamine).

 

Kes on kliendiandmete töötleja?

Kliendiandmete vastutav töötleja on Ülo Vooglaiu Kirjastus (reg. kood 14568313, Tammsaare tee 47, Tallinn 11316).

 

Kliendiandmete volitatud töötlejad

Kliendiandmete volitatud töötlejad on:

Postiteenuse osutaja Eesti Post AS;

Infotehnoloogilist tuge pakkuvad ettevõtted, selleks et tagada Kirjastuse e-poe ja teiste kasutatavate IT-lahenduste toimimine ning arendamine;

Maksekeskus AS.

 

Töödeldavate kliendiandmete koosseis

Kirjastus võib koguda järgmiseid andmeid:

ees- ja perekonnanimi/äriühingu nimi;

elukoht/asukoht;

kontaktandmed;

tehingute andmed (kliendi sooritatud ostude andmed);

kõiki eelnevalt nimetamata kliendiandmeid, mida klient on edastanud Kirjastusele sidevahendite (nt telefoni ja arvutivõrgu) teel omal algatusel, sh on Kirjastusel õigus salvestada kõiki kliendi poolt sidevahendite teel antud korraldusi.

 

Milline on kliendiandmete töötlemise eesmärk ja õiguslik alus?

Kirjastus töötleb kliendiandmeid selleks, et:

täita kliendiga sõlmitud lepingut, mis põhineb:

– lepingu täitmisel või lepingu sõlmimise eelsete meetmete rakendamisel kliendi soovil;

– juriidilise kohustuse täitmisel;

– Kirjastuse õigustatud huvil.

– kohustusel täita õigusnormidest tulenevaid kohustusi (nt andmete edastamine uurimisasutusele), mis põhineb:

– lepingu täitmisel;

– juriidilise kohustuse täitmisel;

 

Millistel juhtudel Kirjastus avaldab kliendiandmeid?

Kliendiandmed on salajased, neid ei väljastata ja neile ei võimaldata Kolmandate isikute ligipääsu ilma kliendi eelneva nõusolekuta, v.a seadustes ettenähtud juhtudel.

 

Kes on Kolmas isik?

Kolmas isik on füüsiline või juriidiline isik, kes ei ole klient ega kliendiandmete töötleja.

 

Kus töödeldakse kliendiandmeid?

Kliendiandmeid töödeldakse Eestis.

 

Millised on kliendi õigused?

Kliendil on seoses kliendiandmete töötlemisega alljärgnevad õigused:

 

taotleda oma kliendiandmete parandamist, kui need on ebapiisavad, puudulikud või väärad;

esitada vastuväiteid oma kliendiandmete töötlemise suhtes, kui kliendiandmete kasutamine põhineb õigustatud huvil);

taotleda oma kliendiandmete kustutamist, näiteks kui neid töödeldakse kliendi nõusolekul ja kui klient on nõusoleku tagasi võtnud. Selline õigus ei kohaldu, kui kliendiandmeid, mida palutakse kustutada, töödeldakse lisaks ka teistel õiguslikel alustel, näiteks lepingu täitmiseks;

piirata oma kliendiandmete töötlemist kohalduva õiguse alusel, näiteks ajal, mil Kirjastus hindab kas kliendil on õigus oma andmete kustutamisele;

saada infot, kas Kirjastus töötleb tema kliendiandmeid ja juhul, kui töötleb, siis saada eelnimetatud andmetele juurdepääs;

saada ise esitatud kliendiandmeid, mida töödeldakse nõusoleku alusel või lepingu täitmiseks, kirjalikult või üldkasutatavas elektroonilises vormingus, ning kui tehniliselt võimalik, edastada need andmed teisele teenusepakkujale (andmete ülekantavus);

võtta tagasi oma nõusolek kliendiandmete töötlemiseks;

esitada kaebusi kliendiandmete kasutamise kohta Eesti Andmekaitse Inspektsioonile (veebileht: www.aki.ee), kui klient leiab, et tema kliendiandmete töötlemine riivab tema õiguseid ja huve kohalduva õiguse alusel.

 

Kuidas muuta oma kliendiandmeid ja taotleda nende töötlemise lõpetamist?

Kliendil on õigus tutvuda oma kliendiandmetega e-posti kirjastus@vooglaid.org vahendusel.

Kliendil on õigus nõuda oma andmete töötlemise lõpetamist ja/või kogutud andmete kustutamist, kui vastav õigus tuleneb isikuandmete kaitse seadust või muust õigusaktist.

 

Kui kaua kliendiandmeid säilitatakse?

Kliendiandmeid ei töödelda kauem kui vajalik. Säilitamise periood võib põhineda lepingutel kliendiga, Kirjastuse õigustatud huvil või kohaldataval õigusel (nt raamatupidamisega seotud seadused, või aegumistähtajaga seotud seadused, muu eraõigus).

 

Kust saab täiendavat infot kliendiandmete töötlemise kohta?

Kui soovite oma kliendiandmete töötlemise kohta põhjalikumat selgitust, kirjutage e-posti aadressil kirjastus@vooglaid.org. Vastame Teie kirjadele tööpäeviti kell 09.00-17.00.