Ülo Vooglaid

Müügitingimused

Ülo Vooglaiu Kirjastus OÜ

registrikood: 14568313
asukoht: Rapla maakond, Kohila vald, Pukamäe küla, Raja, 79852
tel: (+372) 6350232
e-post: kirjastus@vooglaid.org

Käesolevad Müügitingimused (edaspidi Müügitingimused) kehtivad Ülo Vooglaiu Kirjastuse OÜ (edaspidi nimetatud Kirjastus) interneti kodulehel www.vooglaid.org/raamatud (edaspidi nimetatud Koduleht) asuvate raamatute ja teiste kaupade (edaspidi nimetatud Toode või Tooted) tellimiskeskkonna vahendusel (edaspidi nimetatud E-pood) ostmisel tekkivate õigussuhete kohta.

Lisaks Müügitingimustele reguleerivad tellija ja Kirjastuse vahelisi suhteid Eesti Vabariigis kehtivad õigusnormid, Kirjastuse klientide isikuandmete töötlemise kord (Privaatsuspoliitika), Toodete hinnakiri ja väljakujunenud head tavad.

Müügitingimuste, Privaatsuspoliitika ning Toodete hinnakirjaga on võimalik tutvuda Kirjastuse Kodulehel.

1. Toodete tellimise kord

1.1 Tellija valib soovitud toote(d), määrab iga toote koguse, Toodete eest tasumise ning kohaletoimetamiseks sobiva pakiautomaadi. Enne tellimuse lõplikku kinnitamist, on tellijal võimalik tellimus üle vaadata ning muuta esitatud tellimust. Pärast tellimuse ülevaatamist tellija kinnitab tellimuse. Tellimust on võimalik esitada eesti keeles.

1.2 Kõik E-poes näidatud Toodete hinnad sisaldavad käibemaksu.

1.3 Tellitud Toodete hinnale lisandub Toodete kohaletoimetamise tasu vastavalt tellija poolt valitud Toodete koguselele.

1.4 Tellija poolt kinnitatud tellimuse eest on Kirjastusele võimalik tasuda eurodes Maksekeskuse AS poolt pakutavate pangalinkide abil.

1.5 Kirjastus edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-le.

1.6 Tellimus on Kirjastuse poolt kätte saadud, kui Kirjastus on edastanud Tellijale tellimuse kinnituse.

1.7 Tellimus jõustub Kirjastuse poolt tellijale toote saatmisega.

2. Toodete kohaletoimetamine

2.1 Tellitud tooted toimetab Kirjastus tellijale tellija poolt tellimuse esitamisel valitud Omniva pakiautomaati.

2.2 Kohaletoimetamiseks sobiva pakiautomaadi valib tellija tellimuse vormistamisel. Kohaletoimetamise hinnad on fikseeritud hinnakirjas, mis on tellijale nähtav tellimuse vormistamisel.

2.3 Toode toimetatakse tellijani E-poes märgitud aja jooksul. E-poes märgitud kohaletoimetamise ajad kehtivad ainult Eesti Vabariigi piires.

Tellimuse kohaletoimetamise aeg on kuni 7 tööpäeva. Tellimuse pakiautomaati saabumisel saadetakse tellija mobiilile või e-posti aadressile sõnum, mis sisaldab pakiautomaadi asukohta, lahtiolekuaegasid ja personaalset uksekoodi. Koodi sisestamisel pakiautomaadi puutetundlikule ekraanile, avaneb pakiautomaadi uks ning tellija saab paki kätte. Saadetisi hoiustatakse tasuta Omniva pakiautomaadis 7 kalendripäeva alates sõnumi saatmisest tellija mobiilile ja e-posti aadressile. 7 päeva möödumisel tagastab Omniva paki Kirjastusele. Kirjastus võtab tellijaga uuesti ühendust ja lepitakse tellimuse täitmise osas eraldi kokku. Kui tellijaga ei saada kokkuleppele või tellijaga ei saada ühendust, kuulub tellimus tühistamisele ning tellimuse eest tasutud summa tagastatakse tellija arveldusarvele.

2.4 Juhul kui Kirjastusel ei ole võimalik tellimust tellijani toimetada tellijast tulenevatel põhjustel, siis kuulub tellimus tühistamisele, Kirjastus hoiab tellimuse summast kinni tellimuse tagastamisega seotud kulud ning tellimuse eest tasutud summa jääk tagastatakse tellija arveldusarvele.

3. Tarbija õigus tellimusest taganeda

3.1 Tarbijast tellijal (edaspidi nimetatud tarbija) on õigus Toodete tellimusest põhjust avaldamata taganeda alates tellimuse tegemisest kuni Toodete kättesaamisele järgneva 14 kalendripäeva jooksul.

3.2 Juhul, kui tellija poolt tagastatud Toode on kasutatud või kahjustatud, muul viisil, kui on vaja asja olemuses, omadustes või toimimiseks veendumiseks, siis on Kirjastusel õigus nõuda kahju hüvitamist summas kuni toote müügihinnani sõltuvalt toote väärtuse langusest. Nimetatud summa arvatakse maha tellijale tagastatavast summast.

3.3 Tellimusest taganemiseks peab tarbija Kirjastusele esitama kirjalikult, e-posti teel või kaupluses kohapeal suuliselt ühemõttelise taganemisavalduse.

3.4 Tellimusest taganemise avalduses peab tarbija näitama ära pangakonto numbri ja pangakonto valdaja nime, kuhu kanda tagastatav raha.

3.5 Juhul, kui tarbija taganeb tellimusest, siis kohustub tarbija tagastama tooted viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 kalendripäeva jooksul taganemisavalduse ärasaatmisest arvates. Tarbija võib tagastada tooted Kirjastusele posti teel aadressile: Ülo Vooglaiu Kirjastus OÜ, Tammsaare tee 47, 11316 Tallinn. Tarbija kannab tellimusest taganemisel Toodete tagastamise kulud.

3.6 Kirjastus tagastab tarbijale tagastatud Toodete eest tasutud summa ja kohaletoimetamise tasu. Juhul kui tarbija tagastab tellitud tooted osaliselt, siis Kirjastus tagastab kohaletoimetamiskulud proportsionaalselt tellitud Toodete arvuga. Kirjastus tagastab raha viivitamatult, kuid mitte hiljem kui 14 kalendripäeva jooksul taganemisteate saamisest, kuid mitte varem kui tellija on tagastanud Kirjastusele toote(d) või esitanud tõendi, et on toote(d) tagasi saadetud.

4. Tellija õigused

4.1 Tellijal on õigus tellida tooteid E-poes Kirjastuse poolt sätestatud hinnaga ja fikseeritud tingimustel.

4.2 Tellijale saadetav Toode peab olema korrektne ja komplektne ning vastama Kirjastuse poolt fikseeritud tingimustele.

4.3 Tellijal on õigus esitada toote tellimust ja Toodet ennast puudutavaid pretensioone Kirjastusele aadressil  Ülo Vooglaiu Kirjastus OÜ, Tammsaare tee 47, 11316 Tallinn või e-posti aadressi kirjastus@vooglaid.org kahe aasta jooksul toote kättesaamisest arvates. Kuue kuu jooksul toote tellijale üleandmise päevast ilmnenud puuduste osas eeldatakse, et puudus oli olemas toote üleandmise ajal, kui selline eeldus ei ole vastuolus toote või puuduse olemusega. Tellija peab teatama toote lepingutingimustele mittevastavusest Kirjastusele kahe kuu jooksul pärast seda, kui ta sai mittevastavusest teada. Tootel puuduse olemasolu korral asendatakse Toode sama tootega, välja arvatud juhul, kui vastavat Toodet ei ole enam müügil. Kui vastavat Toodet enam ei ole müügil, siis tellija valikul Toode asendatakse või müügileping lõpetatakse ja tagastatakse tellijale toote maksumus.

4.4 Tellijal on õigus Toodete tellimusest taganeda vastavalt punktile 3.

4.5. Tellijal on õigus toote lepingutingimustele mittevastavuse korral tugineda seaduses sätestatud õiguskaitsevahenditele.

5. Tellija kohustused

5.1 Tellimuse vormistamisel on tellija kohustatud esitama tellimuse teostamiseks vajalikud andmed: ees- ja perekonnanimi, täpne aadress (tänav, maja nr, korteri nr, postiindeks, linn/asula/ või küla/maakond), kontakttelefon ning e-posti aadress.

5.2 Juhul, kui tellija ja toote saaja on erinevad, peab tellija esitama punktis 5.1. fikseeritud andmed ka saaja kohta.

5.3 Juhul, kui tellija esitatud andmed on vigased ja/või mittetäielikud ning ei vasta punktis 5.1. fikseeritule, ei garanteeri Kirjastus toote tellimuse nõuetekohast täitmist. Võimaluse korral võtab Kirjastus tellijaga ühendust, et täpsustada vigaseid või mittetäielikke andmeid.

5.4 Tellimuse vormistamisel kinnitab tellija, et on nõus Müügitingimustes sätestatud tingimustega ning kohustub neid täitma.

6. Kirjastuse õigused

6.1 Kirjastusel on õigus muuta Müügitingimusi ilma ette teatamata, avaldades uued kehtivad Müügitingimused Kodulehel.

6.2 Kirjastusel on õigus igal ajal ette teatamata muuta E-poe hinnakirja, avaldades uue hinnakirja Kodulehel.

6.3 Juhul, kui tellija ei täida Müügitingimustega talle pandud kohustusi, ei garanteeri Kirjastus tellimuse jõustumist ja/või nõuetekohast toote saatmist.

7. Kirjastuse kohustused

7.1 Kirjastus kohustub tellijani toimetama korrektse(d) ja komplektse(d) toote(d).

7.2 Kirjastus kohustub vastu võtma ja dokumenteerima kõik tellija pretensioonid.

7.3 Kirjastus kohustub tellija pretensiooni lahendama 7 tööpäeva jooksul juhul, kui pretensiooni põhjused on tellijast mittesõltuvad. Juhul, kui pretensiooni põhjus on tellija põhjustatud, peab tellija selle koheselt kõrvaldama.

7.4 Kirjastus kohustub välja vahetama Toodete praakeksemplarid. Kirjastus vastutab üksnes tootmisvigade jm puuduste eest, mis olid olemas toote üleandmisel tellijale.

7.5. Kõik pooltevahelised vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kui kokkuleppele ei jõuta ja tellija soovib jätkata kaebuse esitamisega, siis on tellijal õigus pöörduda Tarbijakaitseameti Tarbijavaidluste komisjoni poole aadressil Pronksi 12, Tallinn 10117, epost: info@tarbijakaitseamet.ee. Tarbijavaidluste komisjoni pädevuses on lahendada tarbija ja ettevõtja vahel sõlmitud lepingust tulenevaid vaidlusi, mida pooled ei ole suutnud lahendada kokkuleppe teel. Kaebuse läbivaatamine komisjonis on pooltele tasuta. Avalduse saab esitada aadressil https://komisjon.ee/et/avalduse-esitamine.

Küsimuste tekkimisel helistage tööpäeviti kella 9-17 klienditoe telefonil (+372) 6 350 232 või kirjutage e-posti aadressil kirjastus@vooglaid.org.